OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVäZ BANSKÁ BYSTRICA

                     048 / 414 22 54                obfzbb1@gmail.com

PartneriNovinky

09.05.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 10. mája 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

03.05.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 3. mája 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila

26.04.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 26. apríla 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

17.04.2021USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021)

USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021

vydané dňa 16.4.2021

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 186/2021“) v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 175/2021“) a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021 nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

 1. Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 186/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s:

-   § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

-  § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje,

-  § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.

Zároveň podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 186/2021 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť a zároveň sa podľa § 4 ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 186/2021 v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov s tým, že v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) a e) tejto vyhlášky sa táto povinnosť nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách.

Zároveň v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Táto povinnosť sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) a f) citovanej vyhlášky nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu.

2.  Uznesenie vlády SR č. 203/2021

V rámci uznesenia vlády SR  č. 203/2021 je podľa bodu B.1. obmedzená s účinnosťou od 19. apríla 2021 sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na vybrané výnimky a výnimkou je podľa bodu 14. aj cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo na účel pobytu na exteriérovom alebo interiérovom športovisku za predpokladu, že

a)  sa má takýto pobyt vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania, alebo

b)  sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania a ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov vrátane ďalších osôb podľa citovaného uznesenia.

3.  COVID semafor pre šport

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

4.  USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

Vychádzajúc z vyššie uvedeného SFZ zotrváva na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých seniorských súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

-  nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia vymedzené vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vyhlášky č. 186/2021. Za dodržania všetkých podmienok je na takýchto podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES

-  športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,

-  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

-  skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 športujúcich osôb/hráčov + 1 tréner; za športovisko sa považuje napr. 1 tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na každom tréningovom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  len max. 6  športujúcich osôb s trénerom. Týmto výrazne neodporúčame obchádzať uvedené pravidlo napr. umelým rozdelením tréningovej plochy na viacero častí!!! Tieto podmienky vo vzťahu k  obmedzenia počtu osôb na jednom športovisku sa budú prehodnocovať a na aktualizácie a uvoľňovanie tohto opatrenia príslušnými orgánmi budeme promptne reagovať. V súčasnosti je však nutné dodržiavať vyššie uvedené pravidlo jednej skupiny osôb na jednom športovisku.

-  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

-  je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

-  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

-  SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovými papierovými utierkami,

-  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

-  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

-  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

26.02.2021Všetky súťaže sú prerušené do odvolania

Slovenský futbalový zväz rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí účinná od 8. futruára 2021.
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 "Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy."
(celý text nájdete na linku)
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_19_2021.pdf

18.01.2021

Výkonný výbor ObFZ BB na svojom decembrovom zasadnutí na návrh ŠTK schválil pokiaľ to pandemická situácia a klimatické podmienky dovolia plán dohrávok jesennej časti a termínovú listinu jarnej časti ročníka 2020/2021. Situácia nie je jednoduchá a vypadá zložito aj v ďalšom období, preto VV ObFZ BB spolu s riadiacimi komisiami bude promptne reagovať na vývoj situácie a kluby bude včas informovať. Dúfame, že spoločnými silami súťažný ročník dohráme, no bude potrebná dávka kolegiality, ochoty a pochopenia.

ŠTK ďalej oznamuje, že bude akceptovať akékoľvek hracie plochy a termíny dohrávok, no musia sa uskutočniť pred začiatkom jarnej časti súťaže.

I. trieda

 

14.3.2021

 Č.Balog

Strelníky

10.kolo

14:00 hod.

 

Nemecká

Lučatín

11.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

Braväcovo

Poniky

8.kolo

14:30 hod.

 

Lučatín

Valaská

8.kolo

14:30 hod.

 

Jasenie

 Č.Balog

9.kolo

14:30 hod.

 

Sl.Ľupča

Beňuš

11.kolo

14:30 hod.

28.3.2020

12.kolo

UHČ – 15:00 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

2.4.2021

13.kolo

Veľký piatok UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

4.4.2021

14.kolo

 

 

Začiatok jarnej   časti 2020/2021

11.4.2021

16.kolo

 

 

 

18.4.2021

17.kolo

 

 

 

25.4.2021

18.kolo

 

 

 

2.5.2021

19.kolo

 

 

 

9.5.2021

20.kolo

 

 

 

16.5.2021

21.kolo

 

 

 

23.5.2021

22.kolo

 

 

 

30.5.2021

23.kolo

 

 

 

6.6.2021

24.kolo

 

 

 

11.6.2021

15.kolo

piatok o 17:30   hod.

 

Dohrávka 2.   jarného kola

13.6.2021

25.kolo

 

 

 

20.6.2021

26.kolo

 

 

 

 

II. trieda

 

7.3.2021

Riečka

D.Lehota

11.kolo

14:00 hod.

14.3.2021

 Č.Balog "B"

P.Polhora

9.kolo

14:00 hod.

 

Riečka

Tajov

9.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

12.kolo

14:30 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

28.3.2020

13.kolo

UHČ – 15:00 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

2.4.2021

16.kolo

Veľký piatok UHČ

 

Začiatok jarnej   časti 2020/2021

4.4.2021

22.kolo

 

 

 

11.4.2021

18.kolo

 

 

 

18.4.2021

19.kolo

 

 

 

25.4.2021

20.kolo

 

 

 

2.5.2021

21.kolo

 

 

 

9.5.2021

17.kolo

 

 

 

14.5.2021

29.kolo

piatok o 17:00   hod.

 

 

16.5.2021

23.kolo

 

 

 

23.5.2021

24.kolo

 

 

 

30.5.2021

25.kolo

 

 

 

4.6.2021

30.kolo

piatok o 17:30   hod.

 

 

6.6.2021

26.kolo

 

 

 

12.6.2021

27.kolo

 

 

 

19.6.2021

28.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda dorast

 

14.3.2021

Selce

Braväcovo

6.kolo

14:00hod.

21.3.2021

Hrochoť

Braväcovo

7.kolo

14:30 hod.

28.3.2020

Selce

Hrochoť

8.kolo

15:00 hod.

 

Brusno   "B"

Badín

7.kolo

15:00 hod.

4.4.2021

9.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

11.4.2021

10.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

18.4.2021

12.kolo

 

 

 

25.4.2021

13.kolo

 

 

 

2.5.2021

14.kolo

 

 

 

9.5.2021

15.kolo

 

 

 

16.5.2021

16.kolo

 

 

 

23.5.2021

17.kolo

 

 

 

30.5.2021

18.kolo

 

 

 

6.6.2021

19.kolo

 

 

 

13.6.2021

20.kolo

 

 

 

20.6.2021

11.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda st.žiaci

 

14.3.2021

Poniky

Heľpa

5.kolo

14:00 hod.

 

Badín

Brezno

6.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

Brezno

Poniky

3.kolo

14:30 hod.

 

Jasenie

Jakub

6.kolo

14: 30 hod.

28.3.2021

7.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

4.4.2021

8.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

11.04.2021

10.kolo

 

 

 

18.4.2021

11.kolo

 

 

 

25.4.2021

12.kolo

 

 

 

2.5.2021

13.kolo

 

 

 

9.5.2021

14.kolo

 

 

 

16.5.2021

15.kolo

 

 

 

23.5.2021

16.kolo

 

 

 

30.5.2021

17.kolo

 

 

 

6.6.2021

18.kolo

 

 

 

13.6.2021

19.kolo

 

 

 

20.6.2021

9.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda ml.žiaci sk.   "A"

 

1.4.2021

Sásová

Sl.Ľupča

6.kolo

 

3.4.2021

Badín

Sl.Ľupča

7.kolo

 

10.4.2021

Sl.Ľupča

Jakub

8.kolo

 

 

Podkonice

Rakytovce

8.kolo

 

17.4.2021

5.kolo

 

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

24.4.2021

10.kolo

 

 

 

1.5.2021

11.kolo

 

 

 

8.5.2021

12.kolo

 

 

 

15.5.2021

13.kolo

 

 

 

22.5.2021

14.kolo

 

 

 

29.5.2021

15.kolo

 

 

 

5.6.2021

9.kolo

 

 

 

 

I. trieda ml.žiaci sk.   "B"

 

10.4.2021

Valaská

Podbrezová

7.kolo

 

17.4.2021

Č.Balog

Valaská

8.kolo

 

 

Podbrezová

Brezno

8.kolo

 

24.4.2021

10.kolo

 

 

 

1.5.2021

11.kolo

 

 

 

8.5.2021

12.kolo

 

 

 

15.5.2021

13.kolo

 

 

 

22.5.2021

14.kolo

 

 

 

29.5.2021

15.kolo

 

 

 

5.6.2021

9.kolo

 

 

 

09.12.2020Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme všetkým futbalovým priaznivcom a športovej verrejnosti, že nás dňa 9. decembra navždy opustil po dlhej a ťažkej chorobe bývalý predseda a dlhoročný funkcionár FK Sokol Nemecká

 

Peter Oroš

 

Peter, na Tvoj dobrosrdečný úsmev, veselú povahu a dobrú vôľu nikdy nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke.

Posledná rozlúčka s našim priateľom a kamarátom bude v pondelok 14. decembra o 13,00 hodine v kostole v Nemeckej.

20.11.2020Čerpanie kreditov za mládežnícke družstvá

Zostáva posledný týždeň (aktualizované 10.12.2020)

Pripomíname futbalovým funkcionárom, ktorí mali v uplynulej sezóne 2019/2020 zaradené v súťažiach aspoň jedno aktívne mládežnícke družstvo a ešte nevyčerpali naň všetky kredity, že doba čerpania uplynie dňa 10. decembra 2020. Žiadame vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom na futbalnet.shop.

Stav nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov, patriacich pod naše ObFZ je ku dňú 10. 12. 2020 nasledovný:

FK 34 Brusno - Ondrej: 15,25 €; ŠK Heľpa: 157,29 €.

 

17.10.2020Dočasná zmena sídla ObFZ Banská Bystrica

Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že sídlo ObFZ Banská Bystrica je dňom 16. októbra 2020 dočasne presťahované do priestorov budovy bývalého sídla SAD na Partizánskej ceste číslo 97 (od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).

Z tohto dôvodu je aj dočasne nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254 (až do preloženia a zapojenia v nových priestoroch). V prípade nutnosti kontaktujte zväz mailom (obfzbb1@gmail.com)  alebo na mobilnom čísle 0905 728 487. 

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe súčasnej koronavírovej situácie vykonáva sekretariát prácu z domu (home office) až do odvolamia.

12.10.2020Oblastné súťaže prerušené do odvolania

Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ Banská Bystrica.

Týka sa to aj odložených, nariadených, dohodnutých aj všetkých dohrávaných stretnutí od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb.

01.10.2020Hrať sa bude - s hraničným číslom 50!!!

Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. septembra 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské futbalové súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných pandemických opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku maximálne 50 osôb (hráči, realizačný team, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.

Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych turnajových súťaží), presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov !

Viac informácií a presných pokynov nájdete na stránke:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

25.09.2020
 
Oznamujeme všetkým, ktorí ste poznali TIBOR BLAŽÍNA - bývalého rozhodcu, delegáta a funkcionára SsFZ, že nás opustil vo veku 73 rokov. Česť jeho pamiatke!
 
 
 
 
05.08.2020

Dňa 31.07.2020 sa v podvečerných hodinách  uskutočnil  v Brezne seminár rozhodcov a delegátov Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. R a DZ si po 10 mesačnej pauze osviežili svoje vedomosti na prednáškach FIFA rozhodcu Borisa Marhefku, ktorý im predniesol prednášku zo zmien pravidiel futbalu a bývalého vynikajúceho federálneho rozhodcu Stanislava Bombu, ktorý prijal  pozvanie KR, aby rozhodcom a delegátom priblížil svoje dlhoročné pôsobenie, úspechy a motiváciu byť rozhodcom a tak isto ich upozorňoval aké je dôležité vystupovanie delegovaných osôb. Na záver semináru dostali pokyny na novú sezónu 2020/2021, bližšie informácie o nástupe na HP a usmernenia súvisiace s COVID-19. Seminár ukončil predseda KR Erik Gemerský, ktorý poďakoval za účasť a všetkým zúčastnením zaželal veľa šťastia a úspechov.  

fotografie v galérii

24.07.2020

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži, po dlhej prestávke zapríčinenej ochorením Covid 19, opäť zahájenie majstrovských súťaží (prvé kolá súťaží dospelých sa odohrajú už 1.-2. 8. 2020),  považujeme za potrebné upozorniť na niektoré skutočnosti. Napriek pretrvávajúcemu optimizmu je potrebné si uvedomiť, že pandémia pretrváva. Preto chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné aj v príprave a organizácii futbalových stretnutí dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva, najmä opatrenia pre organizáciu hromadných

podujatí, ktoré sú zverejnené na stránkach Úradu verejného zdravotníctva

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Dúfame, že prijmete také opatrenia, možno aj nad rámec uvedených, ktorými spoločne zabránime šíreniu tohto ochorenia a vytvoríme tak podmienky pre nerušený priebeh súťaží v našom regióne.

08.06.2020Program "Ukáž mi!"

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila už 5. ročník grantového programu Ukáž sa! – v úplne novom šate. Program je určený pre mladé športové talenty od 13 do 18 rokov. Jednotlivci i športové kolektívy môžu prostredníctvom dvojtýždňovej práce na Instagrame celému Slovensku ukázať svoj talent a vášeň pre šport. Tento rok sa medzi športovcov rozdelí až 35 000 eur.  

Viac informácií nájdete na https://www.olympic.sk/ukazsa

Ukážka e-booku:
https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2020-06/SOSV_A4_UkazSa_E-book_1cast_OK.pdf

Krátke promo video s ambasádorom projektu Expl0itedom:
https://www.youtube.com/watch?v=IXket7K6qSs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0J0k8qKyWYNawdmsoMPwlEx79YGD04jC0KBfMMvAhvISpnxlXTd4HPqRE

24.04.2020USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport vydané dňa 24.04.2020

http://obfzbb.sk/upload/Usmernenie-SFZ-24042020_final.pdf

09.04.2020Daj COVID-u gól

SFZ prichádza s iniciatívou v podobe projektu „Daj COVID-u gól“. Výzva využiť čas a energiu v období, keď sme v dôsledku opatrení v boji s koronavírusom museli opustiť tradičné ihriská a športoviská, je adresovaná najmä mladým futbalistom, futbalistkám, ale aj širšej športovej verejnosti. „Trénuj a bav sa futbalom v izbe, na dvore, či na ulici“ - je odkaz zástupcov SFZ, ktorí neváhali natočiť pre vás videá zo svojich domovov so svojimi deťmi. V rámci tohto projektu chceme verejnosti priblížiť aj športové aktivity našich reprezentantov a spôsob, akým sa im podarilo vysporiadať s domácou karanténou v tomto ťažkom období.

Viac informácií nájdete na: https://www.futbalsfz.sk/daj-covidu-gol

27.03.2020Správy z Výkonného výboru ObFZ

V pondelok 23. marca 2020 sa pod vedením prezidenta SFZ Jána Kováčika zišla operatívna pracovná skupina zainteresovaných funkcionárov SFZ. Predmetom jej rokovania, okrem iného, bolo aj spoločné „Vyhlásenie predsedov RFZ a ObFZ“, z ktorého obsahom sa všetci členovia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica hlasovaním „per rollam“ úplne stotožnili.

Text vyhlásenia:

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie, ktoré platí v plnej miere aj pre Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica:

Rušíme všetky oblastné súťaže dospelých, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých oblastných súťaží ročníka  2019/2020.

Pre prípravu nového súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych a oblastných súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje.

Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad.

Zdôvodnenie

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D, keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje.

Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.

Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze.

UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM.

Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom - chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.

Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

25.03.2020Odložený seminár R a DZ

Komisia rozhodcov z dôvodu odloženia začiatku súťaží ObFZ  seminár R a DZ odkladá na neurčito. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich ÚS. Veríme, že čoskoro sa k futbalu budeme môcť vrátiť, avšak zdravie ľudí je pre nás prvoradé.

11.03.2020Zrušenie plánovanej konferencie

V súvislosti s rozhodnutím samosprávy a štátnych orgánov o preventívnych opatreniach pred šírením koronavírusu, rozhodol Výkonný výbor ObFZ BB o presunutí  plánovanej hodnotiacej konferencie na letný termín. Konferencia bude spojená  aktívom ŠTK a s vyžrebovaním nového súťažného ročníka, ktorý sa bude konať začiatkom júla 2020.

11.03.2020Oznam Komisie rozhodcov
Zrušenie plánovaného zimného seminára rozhodcov, delegátov a školenie rozhodcov (20.03.2020):
V súvislosti s rozhodnutím samosprávy a štátnych orgánov o preventívnych opatreniach pred šírením koronavírusu, rozhodla Komisia rozhodcov ObFZ BB na svojom včerajšom zasadnutí o presunutí plánovaného seminára zatiaľ na sobotu 28.03.2020 od 8:00 do 12:00. Tak isto aj plánované školenie nových rozhodcov, ktoré bolo plánované v 12 týždni. V prípade nových skutočností Vás budeme včas kontaktovať.
S pozdravom predseda KR Erik Gemzický
17.02.2020Turnaj starších žiakov 16.02.2020

ObFZ Banská Bystrica dňa 16.2.2020 v telocvični v Nemeckej zorganizoval halový turnaj starších žiakov v rámci organizovania zimných halových turnajov pre mládež. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo sa systémom každý s každým. O medaile hrali prví dvaja z každej skupiny a to o 1. miesto prvý s prvým a o 3. miesto druhý s druhým. Pre ostatné družstvá umiestnené na treťom a štvrtom mieste v skupinách sa turnaj skončil a všetky boli umiestnené na piatom mieste bez určenia poradia. Najlepšie tento  turnaj zvládli starší žiaci zo Seliec, ktorý vo finále porazili Brusno 5:2. Tretie miesto si zabezpečilo Braväcovo po víťazstve 4:3 nad Medzibrodom.

Skupina A:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK Selce                                              9b.               13:2
 2. TJ Sokol Medzibrod                             4b.                6:6
 3. FK 09      Bacúch                                 4b.                6:7
 4. FK - Baník Ľubietová                           0b.               4:14

Výsledky zápasov: Bacúch – Selce 0:5; Medzibrod – Ľubietová 5:1; Selce – Medzibrod 4:0; Ľubietová – Bacúch 1:5; Ľubietová – Selce 2:4; Bacúch – Medzibrod 1:1

O poradí na druhom a treťom mieste pri rovnosti bodov a vzájomnom zápase rozhodlo celkové skóre.

Skupina B:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK      - 34 Brusno – Ondrej                      6b.          6:4
 2. FK Sokol Braväcovo                                  6b.         11:5
 3. FK 1928 Jasenie                                       3b.           2:11
 4. ŠK      Badín, občianske združenie            3b.          5:4

O poradí na prvom a druhom mieste,  treťom a štvrtom mieste pri rovnosti bodov rozhodli vzájomné zápasy.

Výsledky zápasov: Braväcovo – Brusno 1:2; Jasenie – Badín 1:0; Brusno – Jasenie 4:0; Badín – Braväcovo 2:3; Badín – Brusno 3:0; Braväcovo – Jasenie 7:1

Finále: Selce – Brusno 5:2

O tretie miesto: Braväcovo – Medzibrod 4:3

fotografie v galérii

10.02.2020Turnaj mladších žiakov

Dňa 09.02.2020 ObFZ Banská Bystrica zorganizoval zimný mládežnícky turnaj mladších žiakov U13, kde sa už tradične hrá aj o putovný pohár Jána Šutku, ktorý v tejto vekovej kategórií začal tieto turnaje organizovať. Jednalo sa už o 27. ročník, čo je už pekný kus histórie. Po vlaňajších pripomienkach na dlhšiu čakaciu dobu a kratší hrací čas boli tentoraz vytvorené dve skupiny v Nemeckej a Slovenskej Ľupči, ktoré sa hrali súbežne. Týmto sa navýšil hrací čas a zmenšila sa čakacia doba medzi zápasmi. Prvé dve družstva z Nemeckej sa presunuli na finálové duely o umiestnenie do Slovenskej Ľupče, pre ostatné umiestnené na treťom, štvrtom, piatom mieste v skupinách sa turnaj skončil a všetky boli umiestnené na piatom mieste bez určenia poradia. V skupinách bolo po päť družstiev kde sa stretol každý s každým a dĺžka jedného stretnutia bola 1 x 15 minút bez striedania strán. Finálový zápas bol navýšený o päť minút. V Nemeckej sa najviac darilo chlapcom z Jakuba, ktorý vyhrali všetky zápasy a vo finále vyzvali chlapcov zo Seliec, ktorý vyhrali svoju skupinu v Slovenskej Ľupči. Práca z mládežou, ktorej sa venujú v Selciach priniesla svoje ovocie, keď po roku obhájili prvenstvo a na rok si znova prisvojili putovný pohár. Vo finále vyhrali 5:1. To zápas o tretie, ktorý hrali družstvá umiestnené na druhom mieste v skupinách bol vyrovnanejší a po jedenástkovom rozstrele sa tešili chlapci z Jasenia, ktorý v základnom hracom čase remizovali s Badínom 2:2. Úroveň turnaja bola znova na vysokej úrovni a na niektoré akcie bolo radosť sa pozerať.   

Skupina hraná v Nemeckej:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. TJ ŠK Sokol Jakub                                  12b.         11:3
 2. FK 1928 Jasenie                                      9b.          4:4
 3. FK Sokol Braväcovo                                  3b.          5:8
 4. FK - Baník Ľubietová                                3b.          1:7
 5. FK - 34 Brusno –      Ondrej                      3b.          3:12

Výsledky zápasov: Brusno – Jasenie 0:4; Ľubietová – Braväcovo 1.0; Jakub – Brusno 3.0, Jasenie – Ľubietová 2:0; Braväcovo – Jakub 0:1, Ľubietová – Brusno 0:2; Braväcovo – Jasenie 0:5; Jakub – Ľubietová 3:,0 Brusno – Braväcovo 1:5 ; Jasenie – Jakub 3:4

O poradí na treťom, štvrtom a piatom mieste pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodla minitabuľka ich  zápasov.

Skupina hraná v Slovenskej Ľupči:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK Selce                                                  12b.          9:1
 2. ŠK Badín, občianske združenie                     7b.         5:2
 3. OFK Slovenská Ľupča                                  5b.         4:5
 4. FK  Podkonice                                            3b.         1:7
 5. OFK Slovan Valaská                                    1b.         2:6

Výsledky zápasov: Podkonice – Slovenská Ľupča 0:2; Valaská – Selce 0:2; Slovenská Ľupča – Badín 0:0; Podkonice – Valaská 1:0; Selce – Badín 2:1; Valaská – Slovenská Ľupča 2:2; Selce – Podkonice 2:0; Badín – Valaská 1:0; Slovenská Ľupča – Selce 0:3; Podkonice – Badín 0:3

Finále: Selce – Jakub 5:1

O tretie miesto: Badín – Jasenie 2:2 (jedenástky 2:3)

fotografie v galérii

27.01.2020Turnaj prípraviek v Nemeckej

ObFZ Banská Bystrica už tradične každý rok v zimnom období organizuje pre mládež zimné halové turnaje. Konkrétne v poslednú januárovú nedeľu 26.1.2020 sa v telocvični v Nemeckej konali turnaje prípraviek, ročníkom narodenia 2009 a nižšie. Teší nás zvýšený záujem, kde sa oproti vlaňajšku prihlásilo viac družstiev a komisia mládeže, aj na základe pripomienok a návrhov klubov nakoniec zvolila formát, kde sa odohrali tri samostatné turnaje po piatich účastníkoch systémom každý s každým a dĺžka jedného stretnutia bola 1 x 15 minút bez striedania strán. Chlapci aj dievčatá ukázali svoje futbalové umenie v plnej kráse a zápasy mali dobrú úroveň. Zároveň z týchto chlapcov a dievčat vzíde výber ObFZ, ktorý nás bude reprezentovať dňa 14.4.2020 na turnaji oblastných futbalových zväzov vo Zvolene.

Skupina hraná od 9:00-12:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK - 34 Brusno – Ondrej                   12b.          17:3
 2. ŠK Partizán Čierny Balog                    7b.         17:4
 3. FK Podkonice                                      7b.          13:8
 4. FK Sokol Nemecká                              3b.          9:23
 5. TJ Sokol Medzibrod                             0b.          5:23

 

Výsledky zápasov: Brusno – Nemecká 7:1; Podkonice – Medzibrod 4:0; Čierny Balog – Brusno 0:2; Nemecká – Podkonice 3:6; Medzibrod – Brusno 1:5; Podkonice – Čierny Balog 2:2; Medzibrod – Nemecká 4:5; Brusno – Podkonice 3:1; Čierny Balog – Medzibrod 9:0; Nemecká – Čierny Balog 0:6.

 

O druhom a treťom mieste pri remízovom vzájomnom zápase rozhodlo skóre v prospech Čierneho Balogu.

 

Skupina hraná od 12:00-15:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. FK - Baník Ľubietová                            9b.         17:2
 2. FK Sokol Braväcovo                             9b.          7:9
 3. ŠK Obecný podnik lesov Poniky           6b.        12:9
 4. ŠK Badín, občianske združenie            6b.         7:7
 5. FK 1928 Jasenie                                   0b.         2:18

 

Výsledky zápasov: Jasenie – Badín 0:3; Braväcovo – Ľubietová 0:5; Badín – Poniky 1:4; Jasenie – Braväcovo 1:2; Ľubietová – Poniky 4:0; Braväcovo – Badín 2:1; Ľubietová – Jasenie 7:0; Poniky – Braväcovo 2:3; Badín – Ľubietová 2:1; Poniky – Jasenie 6:1.

 

O poradí na prvom a druhom mieste, treťom a štvrtom mieste pri rovnosti bodov rozhodli vzájomné zápasy, ktoré lepšie so svojimi súpermi zvládli lepšie Ľubietová a Poniky.

 

Skupina hraná od 15:00-18:00 hod.:

Konečné poradie:                                             body         skóre

 1. TJ ŠK Sokol Jakub                             12b.         12:1
 2. OFK Slovan Valaská                            9b.          7:5
 3. FK Selce                                               3b.          9:8
 4. TJ Tatran Polomka                               3b.          4:9
 5. OFK Slovenská Ľupča                          3b.         3:12

 

Výsledky zápasov: Valaská – Slovenská Ľupča 2:0; Polomka – Selce 2:0; Valaská – Jakub 0:2; Slovenská Ľupča – Polomka 1:0; Selce – Jakub 0:3; Polomka – Valaská 2:3; Selce – Slovenská Ľupča 8:1; Jakub – Polomka 5:0; Valaská – Selce 2:1; Slovenská Ľupča – Jakub 1:2.

 

O poradí na treťom, štvrtom a piatom mieste pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodla minitabuľka ich zápasov, z ktorej najlepšie vyšli Selce.

21.01.2020Halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ BB 19.01.2020

V nedeľu 19. januára sa uskutočnil finálový turnaj za účasti ôsmich futbalových klubov, ktoré sa do finále kvalifikovali ako najlepšie dve družstvá základných skupín. Futbalové kluby boli rozdelené podľa vopred stanoveného kľúča do dvoch skupín, v ktorých odohrali stretnutia každého s každým. Víťazi skupín sa potom stretli v stretnutí o celkového víťaza turnaja, mužstvá z druhých miest v skupinách odohrali stretnutie o tretie miesto.

Výsledky:

Finálová skupina A: Slovenská Ľupča B – Lučatín 1 : 3; Braväcovo – Riečka 2 : 1; Lučatín – Braväcovo 1 : 2; Riečka – Slovenská Ľupča B 2 :5; Riečka – Lučatín 1 : 5; Slovenská Ľupča B – Braväcovo 0 : 2.

Poradie v skupine A: 1. Braväcovo – 9 bodov (skóre 6:2); 2. Lučatín 6 bodov (9:4); 3. Slovenská Ľupča B – 3 body (6:7); 4. Riečka 0 bodov (4:12).

Finálové skupina B: Jasenie – Horné Pršany 3 : 2; Valaská – Slovenská Ľupča A 3 : 1; Horné Pršany – Valaská 1 : 8; Slovenská Ľupča A – Jasenie 3 : 0; Slovenská Ľupča A – Horné Pršany  12 : 2; Jasenie – Valaská 1 : 2.

Poradie v skupine B: 1. Valaská - 9 bodov (skóre 13:3); 2. Slovenská Ľupča A – 6 bodov (16:5); 3. Jasenie – 3 body (4:7); 4. Horné Pršany – 0 bodov (5:23).   

Stretnutie o tretie miesto: Slovenská Ľupča A – Lučatín 5 : 2.

Finále: Valaská – Braväcovo 1 : 1 na pokutové kopy 3 : 2.

Víťazom turnaja sa po tuhom boji stal OFK Slovan VALASKÁ.

Na druhom mieste skončil FK Sokol Braväcovo a na treťom mieste sa umiestnili muži OFK Slovenská Ľupča A.

fotografie sú v galérii: https://www.obfzbb.sk/album-turnaj-brezno 

FACEBOOK

KONTAKTUJTE NÁS